ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ

  • ตลาดเยอรมันหรือตลาดยุโรป
  • โอกาสในการขายสินค้าของท่าน
  • คู่แข่ง
  • การกระจายสินค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • หุ้นส่วนหรือคู่ร่วมธุรกิจในการกระจายสินค้าของบริษัทท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป
  • หรือวิธีการเปิดธุรกิจสาขาหรือร้านของท่าน


การหาคู่ร่วมธุรกิจ

คู่ร่วมธุรกิจเยอรมันหรือยุโรปที่เข้ากับท่านได้ดี

ท่านหาหนทางติดต่อทางธุรกิจกับผู้ประกอบการหรือคู่ร่วมธุรกิจในการดำเนินการตามแผน
กลยุทธใหม่ เพื่อกระจายสินค้าหรือการขายบริการในตลาดเยอรมันหรือยุโรป


ในการหาคู่ร่วมธุรกิจของเรานั้น ทำโดยการค้นคว้าจากเวบไซด์และคลังข้อมูล รวมถึงจากความสัมพันธ์กับ สมาคมพิเศษต่างๆ ซึ่งทำให้เราสามารถคาด „ความเป็นไปได้“ อย่างเป็นอิสระและอย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่อบอกถึงโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการขายสินค้าของท่านในตลาดเยอรมันและ ประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปได้


เราจะวางกฎเกณฑ์ร่วมกับท่านในการจัดทำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่อาจเป็นคู่ร่วมธุรกิจ โดยใช้ข้อเรียกร้องที่ท่านกำหนดไว้เป็นเกณฑ์


หลังจากนั้นเราจะติดต่อโดยตรงดัวยตนเองกับทุกบริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้เพื่อที่จะคัดเอาเฉพาะบริษัท ที่เข้ากับท่านได้ดีที่สุดโดยถือเอาความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกันที่สืบเนื่องจากสินค้าหรือการบริการ ของท่านเป็นเกณฑ์ เป้าหมายในการหาคู่ร่วมธุรกิจคือการนัดพบกันเป็นครั้้งแรกที่นี่เพื่อสร้างพื้นฐานความ สัมพันธ์ด้านธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งถือว่าการเดินทางมาเยี่ยมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและยุโรป ก็เป็นโอกาสที่จะรู้จักคู่ร่วมธุรกิจด้วยตนเองที่นี่ด้วย


หลังจากได้เจรจากับคู่ร่วมธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วเรายังสามารถเป็นตัวแทนของท่าน
ใด้ในระยะยาวและดูแลกิจการของท่านในฐานะเป็นสถานที่ที่ตั้งบริษัท (ขอให้ดูในลิ้งค์ซึ่งอยู่ในหัวข้อต่อไปคือ «ที่ตั้งบริษัท»)